News

Sociale fraude

Bedragen van administratieve boetes wegens niet-naleving van de wetgeving

Boetes voor sociale fraude kunnen zich snel opstapelen als u zich niet op de hoogte houdt. Elke werknemer moet immers via een arbeidsovereenkomst bij de betrokken dienst worden aangegeven.

Zo niet, dan is hier het bedrag van de risicovolle boetes:

Boete tussen €2400 en €24.000:

 • Tewerkstelling van een illegaal verblijvende buitenlandse werknemer zonder werkvergunning
 • Geen verklaring van de werknemer aan de Dimona
 • Geen werknemersverklaring aan Limosa (of laattijdige verklaring)
 • Belemmering van de bewaking

Boete tussen 400 en 4.000 €:

 • Overtreding van deeltijdwerk (tussen € 2.400 en € 24.000 bij herhaling)
 • Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer die legaal en zonder werkvergunning verblijft
 • Niet-eerbiediging van het welzijn op het werk

Boete tussen 200 en 2.000 €:

 • Ongerealiseerd studentencontract
 • Inbreuk op de werkloosheidsvoorschriften

Vermijd boetes door uzelf in administratieve orde te brengen dankzij het advies van AIO!

Flitscontroles op 6 juli 2019

De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) kondigt op haar website aan dat er op zaterdag 6 juli 2019 een flitsactie zal worden georganiseerd binnen de horecasector.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Welke controles?

Tijdens deze flitsactie worden controles uitgevoerd op de correcte naleving van de sociale wetgeving in ruime zin.

Meestal wordt er op 2 vlakken gecontroleerd tijdens de flitsactie.

Een eerste luik is controle op sociale fraude. Er wordt onder meer nagegaan of er inbreuken zijn op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Het tweede luik betreft de controle op sociale documenten, onder meer:

 • de dimona-aangiften;
 • de arbeidsovereenkomsten en eventuele bijlagen (studenten en deeltijders schriftelijke arbeidsovereenkomst);
 • de raamovereenkomsten flexi-jobs en de registratie van de prestaties;
 • de uurroosters en de afwijkingsroosters (vooral voor deeltijders);
 • het up-to-date arbeidsreglement met de bijhorende verplichte bijlagen;
 • het document vrijwillige overuren
 • het correct toepassen van de functies.

Daarnaast wordt ook gecontroleerd of de werknemers alle toeslagen en voordelen ontvangen waarop ze recht hebben, zoals:

 • toeslagen zoals nacht, zon- en feestdagen, …;
 • het toekennen van de feestdagen en of de eventuele recuperatie van feestdagen;
 • sociaal abonnement;
 • kledijvergoeding;
 • ecocheques.

Op de website van de SIOD werd een checklist ter beschikking gesteld aan de hand waarvan werkgevers zich kunnen voorbereiden op een mogelijke controle in hun bedrijf.

Klik hier voor de checklist voor de horecasector.