gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen

Artikel 1 – Verantwoordelijke uitgeverij

CJS DIGITAL SOLUTIONS SRL

Maatschappelijke zetel: Rue Joseph Werson 28A4 – 4960 Malmedy (B)

BTW-nummer: BE0727.841.841.973.
Ondernemingsnummer: 0727.841.841.973
Tel: +32 (0) 476 81 32 93 (0) 476 81 32 93
E-mail: info@aio-horeca.com

Copyright: © 2019 CJS DIGITAL SOLUTIONS SRL, alle rechten voorbehouden.

Foto’s & illustraties: © CJS DIGITALE SOLUTIONS SRL

Realisatie

CJ’S DIGITALE OPLOSSINGEN SRL

Joseph Werson Street 28 A4
4960 Malmedy
België

Web Hosting / Datacenter

OVH
SAS met een kapitaal van €10.069.020,- met een kapitaal van €10.069.020,-.
RCS Lille Metropool 424 761 419 00045 RCS Lille 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
BTW-NR.: EN 22 424 761 419.
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Artikel 2 – Intellectuele en industriële eigendom

De algemene structuur en inhoud van de site, inclusief teksten, foto’s, beelden en geluiden, zijn het exclusieve eigendom van CJS DIGITAL SOLUTIONS SRL wereldwijd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site of de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CJS DIGITAL SOLUTIONS SRL is verboden.

De informatie, pictogrammen, foto’s, foto’s, beelden, teksten, videosequenties, animaties, geluid of niet, en andere documenten die toegankelijk zijn op de Site zijn onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, in voorkomend geval, eigendom van CJS DIGITAL SOLUTIONS SRL of van derden die CJS DIGITAL SOLUTIONS S.L. toestemming hebben gegeven om deze te gebruiken.

Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden. Het kopiëren van deze verschillende auteursrechtelijk beschermde objecten voor privé-gebruik is toegestaan. Hun gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CJS DIGITAL SOLUTIONS SRL, is ten strengste verboden.

Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden. Elk ander gebruik van de werken dan individuele en private reproductie en raadpleging is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De schending van al deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden

Alle gebruikers die zich toegang verschaffen tot deze site (AIO-Horeca) worden geacht onvoorwaardelijk alle bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de site te hebben aanvaard.
De site is op elk moment en overal ter wereld toegankelijk. De gebruiker die verbinding maakt met de site is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en/of voorschriften die van kracht zijn in het land waar hij woont of in het land van waaruit hij verbinding maakt met de site.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving:
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de uitgever worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van de site zijn de voorwaarden die beschikbaar zijn en gepubliceerd op de site op het moment van raadpleging door de gebruiker. De ongeldigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Hoewel alle informatie op de site zorgvuldig is gecontroleerd, wordt deze slechts ter informatie verstrekt. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan evenmin garanderen dat de gegevens volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen, fouten of weglatingen.
De uitgever wijst ook elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van derden waarnaar de site verwijst.
Ten slotte wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af en sluit elke garantie uit in geval van onderbreking of slechte werking van de site. Evenmin kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de site.